ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


22

datum uitg.


3-JUN-2005


Beroepbaar
Kampen – J. Oosterhuis, Tijm 49, 8265 DW te Kampen, tel: 038-3318670

Artikel 8
Harderwijk – S. de Bruine uit Barneveld mag vanaf september in de kerken van de classis Harderwijk rondpreken, aldus een verslag van de classis Harderwijk. Het rondpreken houdt verband met een studietraject, omdat hij predikant wenst te worden via artikel 8. Dit artikel in de kerkorde regelt toelating tot het predikambt van mensen met een bijzondere (singuliere) gaven. Over de begeleiding en de duur van het traject voert de classis nog overleg met de Theologische Universiteit van Kampen.

Benoemd
Putten – tot geestelijk verzorger bij de krijgsmacht: ds. T. Schutte, die deze benoeming heeft aanvaard.

Beroepen te
Kantens – kand. C.T. Basoski te Kampen;
Hilversum – R. Prins te Hoofddorp.