ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


46

datum uitg.


7-DEC-2007


Classis Appingedam

Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Appingedam, te houden op donderdag 13 december om 19.30 uur in het gebouw van de Gereformeerde Kerk te Schildwolde, Hoofdweg 32. Samenroepende kerk: Schildwolde.1. Openen naar art. 29 K.O.
2. Geloofsbrieven (onderzoeken en wettig verklaren)
3. Constitueren van de vergadering
Moderamen: preses: ds. H. Offereins, scriba: ds. L.G. Boonstra, assessor: ds. K.A. van der Meer.
4. Vaststellen van de agenda
5. Vaststellen van de (comité-)notulen d.d. 13 sep. en 25 okt. 2007
6. Behandelen van zaken uit de notulen
6.1 Voortgang aanstelling vertrouwenspersonen voor seksueel misbruik in kerkelijke relaties
6.2 Voortgang voorbereiding conferenties voor ambtsdragers
6.3 Voortgang bespreking opheffing commissie begeleiding diensten voor mensen met een beperking
7. Behandelen van binnengekomen post
7.1 een nieuw binnengekomen appèlschrift
8. Behandelen van appèlzaken naar art. 31 K.O.
9. Behandelen van voorstellen en/of instructies
10. Behandelen van rapportages
11. Behandelen van zendingszaken
12. Regelen van consulentschappen, vacature- en liefdebeurten
13. Benoemingen
14. Rondvraag naar art. 41 K.O.
15. Persoonlijke rondvraag
16. Afspreken volgende classis
17. Vaststellen persverslag
18. Onderling toezicht naar art. 48 K.O.
19. Sluiten naar art. 29 K.O.