ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


1

datum uitg.


9-jan-2009


Classis Leeuwarden

Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwarden, te houden D.V. woensdag 21 januari 2009, aanvang 20.00 uur, in ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden.1. Opening namens de kerk te Leeuwarden
2. Rapport inzake de geloofsbrieven
3. Constituering van de vergadering: Moderamen: preses ds. J.J. Verwey, assessor ds. J.M. Burger
4. Ondertekening van het formulier door ds. P. Groen
5. Vaststelling van de agenda
6. Notulen
a. Vaststelling van de openbare notulen van de vergadering d.d. 17 september 2008
b. Vaststelling van de vertrouwelijke notulen van de vergadering d.d. 17 september 2008
7. Zaken uit de notulen
8. Vervolg van het gesprek over de bijdrage in het kader van art. 41 KO van de kerk te Heerenveen: ‘De middagdienst, zie jij/ziet u er nog iets in?’ d.d. 17 september 2008
9. Ingekomen stukken:
a. Verslag van de brainstormbijeenkomst in Stiens op 4 oktober 2008 van het KFS-platform foar Fryske Oecumene
b. Brief van een aantal leden van de kerk te Franeker-Sexbierum
c. Brief van een lid van de kerk te Leeuwarden
10. Instructies/voorstellen
11. Rapporten
a. Rapport van de visitatie van de kerk te Harlingen
b. Rapport van de visitatie van de kerk te Heerenveen
c. Verslag bespreking visitatierapport van de kerk te Sneek op de CGK-classis
12. Benoemingen
13. Rondvraag naar art. 41 KO
14. Persoonlijke rondvraag
15. Aanwijzing kerk voor de opening van de volgende vergadering op D.V. 18 maart 2009 Sneek-Koudum, alsmede plaats, aanvangstijd en moderamen daarvan: (Leeuwarden, kerkgebouw ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1, 20.00 uur, preses ds. J.M. Burger, assessor ds. P. Groen)
16. Censuur naar art. 48 KO
17. Sluiting