ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


28

datum uitg.


14-JUL-2006


Classis Appingedam

Verslag van de vergadering gehouden op 8 juni.
De afgevaardigden van alle kerken uit de classis Appingedam zijn bij elkaar gekomen in het kerkgebouw van de kerk te Ten Post. Ds. L.G. Boonstra opent de vergadering namens de samenroepende kerk te Ten Post. Van het aangewezen moderamen zijn in deze vergadering alleen ds. K.A. vd Meer als preses en ds. L.G. Boonstra als scriba aanwezig. De functie van ds. J. Werkman als assessor wordt waargenomen door ds. H.W. v Egmond.
De preses bedankt de samenroepende kerk voor haar gastvrijheid.
Als aandachtspunt uit de classis wordt genoemd, dat ds. A. Krijgsheld het beroep dat de kerk te Sint-Jansklooster-Kadoelen op hem heeft gedaan, heeft aangenomen.
De vorige classis heeft de kerkenraden in de classis opgeroepen om voor de eigen gemeente mensen als interne vertrouwenspersonen voor seksueel misbruik in kerkelijke relaties op te leiden en te benoemen. In deze vergadering blijkt, dat er maar enkele kerkenraden hier een actiepunt van hebben gemaakt. De preses wijst wellicht ten overvloede nog op de mogelijkheid om als (kleine) classiskerken hierin samen te werken.
De classis heeft van Deputaten Appèlzaken GS een uitnodiging ontvangen voor een conferentie op 11 november 2006. Deze wordt doorgegeven aan de classicale Deputaten Appèlzaken, die eventuele kosten voor het bijwonen van deze conferentie bij de classis kunnen declareren.
De classis Groningen heeft een jaarverslag toegezonden van het classicaal deputaatschap Studentenpredikant 2005-2006. De classis onderstreept met dankbaarheid de conclusie uit het rapport, dat er ook afgelopen jaar weer veel werk verzet kon worden en zij hoopt dat ook het komende jaar een zegen op het studentenpastoraat zal rusten.
De werkgroep classicale najaarslezingen te Ten Boer kondigt een drietal lezingen aan in het najaar van 2006. Omdat de werkgroep een persoonlijk initiatief is en niet van de classis uitgaat, wordt het verzoek aan de classis om bij te dragen in de eventuele meerkosten boven de opbrengst van de te houden collectes door de classis niet gehonoreerd.
Van de aangevulde voorlopige agenda voor de PS Groningen d.d. 14 juni a.s. wordt kennis genomen.
Alle kerken in de classis hebben een kerkvisitatie gehad. De rapporten van deze visitaties worden in comité behandeld.
Van het Deputaatschap voor zending in Zuid-Afrika is br. H. Jellema ter vergadering gekomen. Onder de afgevaardigden van deze classis bevindt zich ds. A. Krijgsheld als tweede deputaat die het deputaatschap in deze vergadering vertegenwoordigen. De classis neemt de financiële jaarstukken van ZDNL en SDSA in behandeling.
De classis zet vraagtekens bij de voorgestelde verhoging van het quotum. Het plafondbedrag, dat enkele jaren geleden was vastgesteld, wordt hiermee elk jaar verder overschreden. De classis stuurt aan op een inspanningsverplichting, waarmee de quotumverhoging tot een minimum wordt beperkt. Om tot een bevredigende financiële overeenkomst te komen, besluit de classis om:
1. akkoord te gaan met het voorgestelde quotum van € 23,10;
2. erop aan te dringen dat de quotumverhoging beperkt blijft tot de jaarlijkse autonome prijsindex;
3. erop aan te dringen dat er een meerjarenplan wordt opgesteld waarin zicht komt op de jaarlijkse verhoging van het quotum.
De deputaten voor de classis worden voor het overgrote deel voor een jaar herbenoemd.
Omdat dit mogelijk de laatste vergadering van de classis Appingedam is die ds. A. Krijgsheld bijwoont, worden enkele huishoudelijke zaken alvast geregeld.
De volgende classis zal worden samengeroepen op D.V. 14 september 2006 door de kerk te Westeremden. In het moderamen zijn aangewezen: ds. L.G. Boonstra preses, ds. K.A. vd Meer assessor en ds. H. Offereins scriba.

Namens de classis Appingedam,
Ria Boven-van Diggelen, classisscriba