ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


47

datum uitg.


21-nov-2008


Classis Assen

Kort verslag van de classisvergaderingen van 6 en 13 november 2008.Op 6 november kwam de classis Assen bijeen voor het beroepbaarstellend onderzoek bij broeder G.P. Hommes. Het was een verblijdend moment toen aan het einde van die vergadering de preses aan br. Hommes de akte van beroepbaarstelling mocht uitreiken. Samen met deze broeder heeft de classis gebeden of de Here hem een goede ingang in de kerken wil geven en of zijn eventuele ambtsdienst daar tot zegen mag zijn.

Bijzonder op deze vergadering was ook de aanwezigheid van twee gasten van de CGK, ds. S. Otten en br. W. Feijen. Dit historische moment werd gemarkeerd door een korte toespraak van ds. Otten, waarin dankbaarheid werd uitgesproken voor de toenadering die er plaatselijk en regionaal tussen beide kerken groeit. Beide broeders zijn uiteraard heel hartelijk welkom geheten door de preses, ds. J.E. Kramer.

In de 2e zitting op 13 november verving ds. D.S. Dreschler de preses en bleven ds. L.E. Leeftink en ds. G. Meijer scriba en assessor. De preses heropende de vergadering en las Deuteronomium 12:8-12. Na het zingen van Psalm 132:7 vroeg hij aan de Here een zegen voor de vergadering. De notulen van 11 september werden vastgesteld, evenals de notulen van de besloten zitting voor de beroepbaarstelling van br. G.P. Hommes.

Als eerste punt van de avond doet de afgevaardigde van de Drentse Zendings-Deputaten, br. H.T. Buitenhuis, verslag van de activiteiten van het afgelopen half jaar in Brazilië, Venezuela en de gesloten gebieden. Ook attendeert hij erop dat per december de bijdragen van de verschillende kerken weer betaald moeten worden!

Vervolgens komen de voorstellen van de Deputaten art. 11 KO (hulpbehoevende kerken) aan de orde. Omdat er sprake is van verschillende interpretaties van regels en afspraken, besluit de classis dat Deputaten in goed overleg met één der hulpbehoevende kerken advies zullen vragen aan de Landelijke Deputaten art. 11.

Hierna wordt er tijd ingeruimd voor een meningsvormend gesprek over de betekenis van art. 26 KO in relatie met interkerkelijke evangelisatieactiviteiten. Deze bespreking heeft het karakter van een open uitwisseling van gedachten. Als samenvatting van de bespreking kun je zeggen, dat wij vanuit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) een stap verder gaan met de bedoeling van onze evangelisatie dan kerken waarmee we soms toch samenwerken. Waar anderen als doel hebben ‘mensen tot Christus brengen’ willen wij vervolgens ook ‘mensen bij de kerk van Christus brengen’. Het is belangrijk in de samenwerking steeds goed na te gaan of die mogelijkheid voor ons openblijft. Afsluitend voor deze betrokken discussie spreekt de preses de wens uit dat ieder er winst uit mag halen voor het evangelisatiewerk van de kerken.

Na deze drie ‘grote’ agendapunten rond de classis het laatste visitatieverslag over 2007-2008 af. De kerk van Zuidlaren doet nogmaals melding van het vertrek van hun predikant ds. M. Wielhouwer en nodigt de classiskerken uit voor de afscheidsdienst op 23 november, 10.30 uur. De kerk van Assen-Kloosterveen zal de classis vertegenwoordigen. Er moeten nog een aantal benoemingen gedaan worden en diverse kerken wordt gevraagd met voorstellen voor namen van broeders te komen.

Na de rondvraagpunten volgt tot slot nog mededeling van de volgende vergadering. Die zal, zo de Heer het wil, plaatsvinden op 12 februari 2009. Het moderamen zal dan bestaan uit ds. H.J.C.C.J. Wilschut, preses, ds. H. Boersma, scriba en ds. W.B. van der Wal, assessor. De preses sluit de vergadering en wenst ieder Gods zegen toe bij het werk wat tussen nu en februari gebeuren moet voor de classis.

Ds. L.E. Leeftink, scriba