ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


41

datum uitg.


29-OKT-2004


Classis Assen

Concept agenda vergadering classis Assen op donderdag 4 november 2004 om 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk te Hooghalen.


1. Opening door de samenroepende kerk Hooghalen.
2. Rapport onderzoek geloofsbrieven.
3. Constituering classis en zitting nemen van het moderamen: ds. T. Wendt (preses), ds. M. Wielhouwer (scriba), ds. Jac. Ophoff (assessor).
4. Vaststelling agenda; memorabilia.
5. Vaststelling notulen van 2 september 2004.
6. Verslag werkzaamheden college zendingsdeputaten.
7. Behandeling ingekomen stukken.
*Van GKV Amersfoort-Centrum: herinnering oproep GS 12 maart 2005
*Van Assen-Kloosterveen een uitnodiging voor de intrededienst van ds. S. de Jong op zondag 7 november
*Van de heer Pesman een toelichting op de begroting 2004
*Oproep PS Drenthe 6 januari 2005
*Van deputaten art. 11 K.O verantwoording beheer financiŽn
*Een verzoek om ontheffing deputaatschap
8. Behandeling voorstellen en instructies.
9. Themabespreking visitatie.
-Mag je tijdens de visitatie inzoomen op een punt?
-Jeugd en catechese.
10. Behandeling rapporten.
-Visitatierooster en Voorstel Visitatie 2004/2005.
11. Regeling consulentschappen en vacaturebeurten.
12. Benoemingen.
13. Rondvraag art. 41 K.O.
14. Persoonlijke rondvraag.
15. Volgende vergadering is gepland op donderdag 10 februari 2004; samenroepende kerk: Oosterwolde; moderamen: ds. M. Wielhouwer (preses), ds. Wilschut (scriba) en ds. T. Wendt (assessor).
16. Censuur naar art. 48 K.O.
17. Sluiting.