Deze week in de Kerkbode

Thema: Als de tak wil bloeien
Nummer 23 - 24 november 2018

[ACTUEEL] - Ds.Jan Kuiper
Kerk en homo
Op 16 november waren er 500 mensen bij elkaar in Nijkerk om na te denken over homoseksualiteit. Ze kwamen uit een gevarieerde kerkelijke achtergrond en nemen allemaal de Bijbel serieus. Jan Kuiper schrijft erover in de kerkbode: "Het was de bedoeling met elkaar een stap te zetten in het gesprek binnen de kerken over homoseksualiteit en dat is gelukt, al blijven er wel vragen over of komen er nieuwe op." Volgens Kuiper is het binnen de kerkelijke wereld inmiddels duidelijk dat het bij homofilie echt om een geaardheid gaat. Verder ging het over de vraag wat te doen als kerk in het geval twee mensen van hetzelfde geslacht een seksuele relatie aangaan. Verder werden er vragen besproken over de verbinding tussen avondmaal en tucht.

[MEDITATIE] - ds. Henk Venema
Aan losse takken kunnen geen druiven groeien
Ter inleiding op het thema van de kerkbode, mediteert ds. Henk Venema over Jezus'uitspraak over zichzelf: "Ik ben de ware wijnstok". Bij dat "Ik ben" hoort onlosmakelijk een "Jullie zijn". Gelovigen voelen zich gemakkelijk aangesproken als ze horen dat ze de ranken zijn en hun daden van geloof zijn dan de vruchten. Venema: "In algemene zin is deze uitleg niet verkeerd, maar Jezus zegt dit tegen zijn discipelen als ze onderweg zijn naar Getsemané. Zij zijn dus de ranken die aan Christus moeten blijven vastzitten om vrucht te kunnen dragen. En de 'vruchten' zijn de mensen die tot geloof komen door hun werk.

[THEMA] - ds. Henk Venema
Als de tak wil bloeien
Het is de titel van een boek dat kortgeleden verscheen en geschreven is door auteurs die zelf allemaal nauw betrokken zijn bij acute hulpverlening en duurzame ontwikkelingssamenwerking. Het boek biedt een bezinning van binnenuit op dit werk, zoals dat gedaan wordt door tal van zowel seculiere als christelijke organisaties. In een christelijke visie op de samenleving speelt de gemeenschap van gelovigen een belangrijke rol. Zij worden immers geroepen om christelijke principes gestalte te geven. Wie door Christus bevrijd is, gaat steeds meer op hem lijken in zijn of haar doen en laten. Ook leer je in de kerk dat je in het geven van hoop en betonen van naastenliefde geen onderscheid maakt tussen mensen, hoe verschillend de een ook van de ander is. Iedereen hoort erbij.

[THEMA] - Grethe Kruizinga-van 't Foort
Partnerschap: een verklaring van onderlinge afhankelijkheid
Grethe Kruizinga-van 't Foort is een van de auteurs die aan het boek heeft meegeschreven en in de kerkbode een samenvatting geeft van 'haar' hoofdstuk over het werken in partnerschappen. Het uitgangspunt daarbij is het rentmeesterschap dat beschouwd wordt als een gedeelde verantwoordelijkheid en parnerschap dat daarin gave, roeping en middel is.

[LOKAAL NIEUWS]
Ik vind geloven soms zo moeilijk
het Team En Route in Zuidhorn wil in de kerkbode graag iets delen van de initiatieven die er zijn om jongeren binnen de gemeente actiever te betrekken bij (de voorbereiding) de kerkdiensten. Zo is er een team gevormd dat elke laatste zondag van de maand erediensten organiseert voor jong en oud met inbreng van de jeugd. Bij toerbeurt sluiten bijvoorbeeld jeugdverenigingsgroepen aan en elke dienst heeft een (actueel) geloofsthema. De diensten worden begeleid door een band.

[LOKAAL NIEUWS] - Douwe Janssen
Ds. W. Jagersma van Sauwerd naar Assen-Z
Ds. jagersma betrekt de kinderen bij zijn intrededienst door ze te laten helpen met het uitpakken van vier verhuisdozen. In de eerste doos zit catechisatiemateriaal, in de tweede brood en water, in de derde zit koffie en de gemeentegids. uit de vierde doos komt de Bijbel en een aantal studieboeken. Samen beelden ze de taak uit die ds. Jagersma in Assen-Z. wacht. "Voor de kinderen was het allemaal duidelijk", schrijft freelancer Douwe Janssen.

[KERKGESCHIEDENIS] - dr. Harm Veldman
Friese afvaardiging naar de Synode van Dordrecht
Johannes Bogerman werd door Friesland afgevaardigd naar de Synode en werd in de tweede zitting tot voorzitter gekozen. Hij zette zijn stempel op de synode door zijn redevoeringen, zijn discussies, zijn beleid (dat ook in de gebeden tot uitdrukking kwam). Hij liet met kracht van argumenten weten dat de remonstranten ongelijk hadden met de bewering dat de synode geen recht had om tot beslissende uitspraken te komen. Kerkhistoricus dr. H. Veldman schrijft erover in de kerkbode.

[BOEKAANKONDIGING]
Plankenkoorts
Is het in deze tijd nog zinvol om bijbelboeken te leren? Robbert Jansen, vader van vier kinderen en predikant van de Christelijke Gereformeerde kerk van Kornhorn vindt van wel: "Ik ben enthousiast over wat je kunt leren van de indeling van de Bijbel. Dat wil ik graag doorgeven aan de volgende generatie". Daarom maakte hij een kaartspel en vond Royal Jongbloed bereid het spel uit te geven. Zijn eigen kinderen, familieleden en catechisanten leerden in no-time de Bijbelboeken, terwijl ze fanatiek aan het spelen waren.

En verder:
Kerknieuws
Nieuws uit de classes
Kerkdiensten

Activiteiten
Persberichten