Deze week in de Kerkbode

Thema: Synode van Dordrecht
Nummer 21 - 27 oktober 2018

[ACTUEEL] - Ds.Jan Kuiper
Afstand en autoriteit
Ds. Jan Kuiper schrijft erover in de kerkbode naar aanleiding van de waarneming dat predikanten meestal bij hun voornaam worden aangesproken en dat er op diezelfde manier over hen wordt gesproken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor leraren, die zichzelf liever als maatje of vertrouweling van de kinderen zien en het aanspreken met 'u' afstandelijk vinden klinken. Een deskundige op het gebied van omgagsvormen zegt hierover: "Zo'n gelijkwaardige relatie is een hypocriete hersenschim. De leraar is uit hoofde van zijn functie bekleed met autoriteit en het is passend als de leerlingen dat erkennen in hun spraakgebruik." Kuiper werkt het voorbeeld van de voorganger en het gemeentelid verder uit en komt tot de conclusie dat de verhouding tussen afstand en nabijheid kwetsbaar is.

[MEDITATIE] - ds. Garmt Sander
Opdat wij niet vergeten...
Over ps. 103 : 2 schrijft ds. Sander. Het zijn bekende woorden, waarin precies verteld wordt hoe God is. Een emotionele psalm, gedicht en gezongen door iemand die onder de indruk is van Gods weldaden. Dat zijn er ongelooflijk veel en die mogen wij niet vergeten, al zijn wij daar misschien wel eens toe geneigd!

[THEMA] - ds. A. van Harten-Tip
Hoe kwam het tot de synode van Dordt?
De Reformatie in de Nederlanden kwam langzaam op gang. Luthers invloed was niet zo groot en Koning Philips II verbood het niet-rooms-katholiek gelovig zijn. Daarom ontstonden er ondergrondse kerken en vluchtten gereformeerde gelovigen naar het buitenland, vermoedelijk wel 10% van de totale bevolking. Ds. A. van Harten-Tip uit Assen schrijft erover. Zij is predikant in de voortgezette Gereformeerde Kerk 'De Oase' in Assen en hoopt binnenkort te promoveren op een onderwerp rond de Dordtse kerkorde.

[THEMA] - ds. A. van Harten-Tip
Wat werd er op de synode van Dordt besproken?
Er werd in elk geval lang vergaderd, wat geen wonder was, omdat er na ruim 30 jaar veel te bespreken was. De afgevaardigden deden hun werk goed, want wereldwijd maken miljoenen mensen nog steeds gebruik van wat toen besloten is. Dat is eigenlijk ongelooflijk, tenzij we beseffen dat ze niet zomaar wat besloten op basis van hun eigen verstand en kennis. We moeten ons realiseren dat ze zich langdurig verdiepten in wat er in de bijbel staat en dat ze daar net zo lang met elkaar over spraken tot ze het eens waren: dit is wat de Here God vraagt van de kerk in deze tijd en situatie.

[THEMA] - ds. Garmt Sander
Een pastorale insteek met de Dordtse Leerregels
Ds. Sander schrijft dat de Dordtse Leerregels het beeld oproepen van een stevig stuk dogmatiek dat maar weinig verbinding heeft met je leven als christen. "Het zou jammer zijn als dat beeld blijft bestaan, want de Dordtse leerregels hebben je zoveel te bieden,"aldus Sander. Want over de uitverkiezing en verwerping wordt bijvoorbeeld gezegd dat de 'heiligen en godvrezenden '(...) daaruit een onuitsprekelijke troost ontvangen. Prachtig en fijngevoelig wordt er van die troost ook gesproken waar het gaat om kinderen die jong sterven.

[VOETLICHT] - Anko Oussoren
Jongere zoekt kerk
Onder die titel werd er een 'Pepdag' voor kerkenraden gehouden. Anko Oussoren van het Praktijkcentrum schrijft erover en noemt dat hem allereerst de vraag gesteld werd of de titel niet moest luiden: 'Kerk zoekt jongere'. Het zijn toch de jongeren die gaan shoppen, de tieners die niets meer willen leren en de kinderen die zelfs al kritisch zijn? Oussoren: "Ik herken deze beelden, maar ontdek iedere keer dat jongeren ergens bij willen horen en behoefte hebben aan een plek waar ze gezien worden.

[INTERVIEW] - Siske van Oostrum
SMA geeft Hope for the Highway
Klaas en Aukje van der Heide zijn liefhebbers van motorrijden en vertellen anderen graag over de liefde van Jezus. Ze zijn lid van de Vereniging van Christelijke motorijders en combineren, samen met anderen, hun beide passies. In de kerkbode vertellen ze over hun drijfveren.

En verder:
Kerknieuws
Nieuws uit de classes
Kerkdiensten

Activiteiten
Persberichten