Deze week in de Kerkbode

Thema: Geven uit dankbaarheid
Nummer 24 - 09 december 2017

[ACTUEEL] - ds. Jan Kuiper
De psalm en de ouderling
Jan Kuiper heeft het over psalm 98 en over wat er gebeurt als je die psalm zingt in kersttijd. Een psalm waarin Jezus trouwens niet genoemd wordt. Maria zinspeelt wel op die psalm, maar ze haalt hem niet rechtstreeks aan, waardoor de woorden er een betekenis bij krijgen. Zij benoemt de manier waarop God redding gaat brengen, nl. door haar kind. Verder gaat het in de psalm over God, die omziet naar IsraŽl, maar de hedendaagse zanger zet de betekenis moeiteloos over naar Jezus, als redder van de wereld. Kuiper: "Psalmen zingen veronderstelt bijbelkennis, die helaas vaak niet meer voldoende aanwezig is en het blijkt dat je een hermeneutische slag maakt als je als nieuwtestamentisch christen psalmen zingt. Het is goed je daarvan bewust te zijn."

[MEDITATIE] - ds. Jitse van der Wal
Collecte voor de nood van de ander
In de meditatie van ds. Jitse van der Wal gaat het over de gemeente van MacedoniŽ, die door ellende zwaar op de proef is gesteld, maar de gemeenteleden zijn vervuld van een overstelpende vreugde en zijn, ondanks hun grote armoede, zeer vrijgevig.

[THEMA] - Janny Kremer-Staal, Els Dijkema van der Linden, Siske van Oostrum
Het beste voor de Heer, elkaar dienen met gulle gaven
De freelancers van de kerkbode hebben in de kerken uit de drie noordelijke provincies onderzocht waar de collecte-opbrengsten aan besteed worden. Een kleine greep uit wat hen opviel: In sommige gemeenten wordt er standaard voor kerk en diaconie gecollecteerd. Er wordt niet altijd voor het collectedoel gebeden en de opbrengst is groter als het doel concreet uit de doeken wordt gedaan. Veel gemeente hebben eigen goede doelen, vaak dankzij betrokkenheid van gemeenteleden bij dat doel.

[THEMA] - ds. Jitse van der Wal
Collecten in de eredienst
Ds. Jitse van der Wal citeert Bonhoeffer instemmend met de stelling: 'De eerste belijdenis van de christelijke gemeente in de wereld is de daad. Daarna pas volgt de belijdenis in woorden'. Over de zondagse samenkomsten zegt hij: Het gaat daarin om het vieren en het grootmaken van Gods liefde voor ons. En daar heeft de collecte heel direct mee te maken. Dankbaar voor Gods gulheid in Jezus Christus voor ons, word je zelf ook vrijgevig.

[VOETLICHT] - Ina Scholma-Huisman
Godsdienstig Vormingsonderwijs op openbare scholen
Dat onderwijs, vanuit verschillende richtingen, kon altijd al gegeven worden op openbare scholen, als minimaal 7 ouders daar om vroegen, maar de bekostiging was met regelmaat een punt van zorg. Dat stond ook weer in verband met de vraag naar nut en noodzaak van dergelijk onderwijs. Sinds februari van dit jaar is de financiering van het Godsdienstig en Humanistisch Vormend onderwijs in de wet verankerd. Toen ging de Eerste Kamer na een 5 uur durende discussie akkoord met het wetsvoorstel, dat in december 2016 in de Tweede Kamer was aangenomen. Ina Scholma-Huisman bezocht de sectordag van degenen die dit onderwijs gaven en sprak met een aantal van hen over de schatten die de kinderen dan meekrijgen. Schatten die veel voor henzelf kunnen betekenen, maar waarmee ze ook veel voor een ander kunnen betekenen.

[DAN DIT NOG] - Gerande Sikkema
Jeugdleidersconferentie
In januari wordt deze weer gehouden en Gerande Sikkema, die zelf jeugdleider is, vind de conferentie waardevol, omdat ze bemoedigd en toegerust wordt door inspirerende sprekers. Ze gaat er graag naar toe en hoopt de lezers van de kerkbode op de hoogte te houden.

[KERKGESCHIEDENIS] - Dr. Harm Veldman
De Reformatie in Rolde
Na Groningen en Friesland is nu Drenthe aan de beurt. In 1600 was Drenthe nog maar dunbevolkt en had nog niet de status van een zelfstandig gewest. Assen was niet veel meer dan een gehucht met een vrouwenklooster. De kerkelijke bestuursstructuur diende tegelijk voor burgerlijke zaken en werd geregeld in Rolde. Stadhouder Willem Lodewijk kondigde in 1598 aan dat het tijd werd om de Reformatie in Drenthe door te voeren. En hij zette er vaart achter! Dr. Harm Veldman schrijft erover in de kerkbode.

[INTERVIEW] - Siske van Oostrum
Huib Boersma duikt onder en ontdekt
Vanaf augustus is Huib Boersma werkzaam als justitiepredikant. Hij gunt de lezers van de kerkbode graag een inkijkje in zijn huidige en vorige werkzaamheden. Over het preken zegt hij: "Ik preek een keer per maand in de gevangenis en de andere zondagen in kerken zonder tralie." Hij is verbonden aan de kerk van Nieuwegein, dat is een eis van Justitie, er moet sprake zijn van een 'zending van een kerk'

Een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Verder de (vaste) rubrieken, zoals Actueel, meditatie, nieuws uit classis en PS, een overzicht van de kerkdiensten, kerknieuws, boekbespreking, persberichten en aankondigingen van activiteiten. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.

Verder:
Kerknieuws
Nieuws uit de classes
Kerkdiensten

Activiteiten
Persberichten