UITGAVE Kerkbode


nummer

11

datum

18-MRT-2005THEMA
Samen kerk zijn vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - ‘n Kop thee meneer? - T.E. Berde
Een elektromonteur uit de provincie aan de telefoon. Met een geprangd gemoed. Hij moet vaak voor zijn werk in de stad zijn. Komt onder allerlei mensen. Ook onder gereformeerde mensen. Met zijn co...
Search document Icon - lezen - Boekbesprekingen - J.H. Kuiper
Zal ik trouwen? De belangrijkste beslissingen in je leven neem je zonder dat je terug kunt vallen op een direct gebod van God. Dat wil niet zeggen dat het daarom buiten Hem om gaat. In dit boekje wil...
Search document Icon - lezen - De kerk als toevluchtsoord Perforatie van kerkgrenzen - Nelleke Kemps-Stam
In 1936 legde de Generale Synode van de Gereformeerde Kerk de regel vast dat ieder dient te behoren tot die kerk, binnen het ressort van welke hij zijn burgerlijk domicilie heeft. Met andere woorden: je bent lid van de gemeente in je woonplaats. Wordt van deze regel afgeweken, dan spreekt met van perforatie van kerkgrenzen. Op verzoek van Groningen-Oost houdt de classis Groningen zich al vanaf 2001 bezig met dit verschijnsel. Nadat er een commissie was aangesteld, lag er in 2003 een rapport op......
Search document Icon - lezen - Op weg naar een echte Gezangenbundel - T.S. Huttenga
Waarheen? De synode van Amersfoort nadert met rasse schreden. Daar zal het ook weer over de gezangen gaan. Waar gaat het met die gezangen naartoe? Hoe groot wordt de nieuwe bundel? Krijgen we wel een eigen bundel of stappen we in bij ‘Liedboek 2000?’ Wat gebeurt er met de gezangen, die worden vrijgegeven in Amersfoort? Duidelijke vragen en er zijn er vast nog wel meer. ......
Search document Icon - lezen - Synode werk (t) - 3 - A.H. Driest
Kerkelijke Eenheid. Wat kan plaatselijk en wat kan landelijk? Niet een gemakkelijk onderwerp. In de eerste situatie kan meer dan in de laatste. Maar hoever ga je plaatselijk? Met de christelijke...
Search document Icon - lezen - Tussen gereformeerd en charismatisch (3) - Matthijs Haak
Inleiding Vorige keer werd The Candlestand Statement (CS) ge´ntroduceerd. Verder kwamen de eerste twee hoofdstukken van de CS aan de orde. In deze bijdrage het derde en laatste hoofdstuk van dat werkdocument. Daarbij geef ik een paar typeringen, plaats ik wat kanttekeningen en zoek ik naar de waarde ervan voor gereformeerden in Nederland. ......
Search document Icon - lezen - Woord en Geest - A.H. Driest
Een vrouw heeft woorden in haar hart gelegd gekregen. Van God. En dat maakt die woorden onaantastbaar. Vindt zij. Een dominee uit de gereformeerd orthodoxe hoek waarschuwt voor opvattingen van de bekende dr. Ouweneel . In zijn charismatische gerichtheid dreigt Ouweneel het werk van de Heilige Geest teveel los te maken van het Woord. De predikant roept op om de diep reformatorische gedachte van de eenheid van Woord en Geest vast te houden. Het kan teveel van de Geest worden en te weinig van het W......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Hoe luisteren wij naar de wet? - J.P. van der Wal
Iedere zondagmorgen horen we de woorden van Gods tien geboden. Maar luisteren we er ook altijd echt naar? Niemand zal ontkomen aan het gevaar van sleur en gewenning. Een andere formulering van de geboden kan verfrissend werken en de aandacht opscherpen. In de Reformatie las ik een wel heel bijzondere formulering van ds B. Luiten. Hij licht het allemaal ook toe. Oordeelt u zelf maar …......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Samenkomsten op Terschelling
In april verzorgt Stichting Gereformeerde Vakantiesamenkomsten Terschelling (SGVT) geen samenkomsten. Daarna zullen D.V. samenkomsten plaatsvinden in gebouw ET-10, van 1 mei t/m 11 september en op...
Search document Icon - lezen -
Aangenomen naar Haren (Gn.) – S.W. de Boer te Enschede-West. Bijzondere diensten Axel – Zondag 20 maart – 15.00 uur (Kerkdreef 21): dienst aangepast aan mensen met ee...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classicale diaconale conferentie
Haren - Voor alle diakenen in de classis Groningen wordt op donderdagavond 7 april a.s. een classicale diaconale conferentie gehouden, aanvang 19.45 uur in het gebouw van de Gereformeerde...
Search document Icon - lezen - Oproep vergadering classis Groningen april 2005
De raad van de Gereformeerde Kerk te Groningen - Oost, daartoe aangewezen door de classis, op de vergadering van 27 januari j.l., nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert door organist Charles de Wolff
Uithuizermeeden - Op maandag 28 maart (paasmaandag) zal de organist Charles de Wolff een concert geven op het fraaie Hinsz-orgel in de Mariakerk. Reeds verschillende keren is het dat...
Search document Icon - lezen - Paas sing-in
Ten Boer - Paasmaandag 28 maartzal er een sing-in gehouden worden in de Gereformeerde vrijgemaakte kerk. Het thema is: Hij komt weer terug. De sing-in begint om 19.00 uur. De...
Search document Icon - lezen - Paasconcert in Jacobuskerk te Zeerijp
Op zaterdag 26 maart geeft het Gereformeerd Gemengd Koor "Deo Dicatus" uit Kantens o.l.v. Bert Veening een concert. Aanvang: 20.00 uur. Het programma bestaat in hoofdlijnen uit composities uit de...
Search document Icon - lezen - Sing-in en ontmoetingsavond
Ureterp - Zondag 20 maart is er een speciale zang- en ontmoetingsavond in de Geref. Kerk (Vrijg.) aan de Feart. Samen willen we door het zingen van Christelijke liederen en een stukje dram...
Search document Icon - lezen - “Elbati workshops”
Drachten - Psychosociaal therapeuten collectief “Elbati” organiseert zaterdag 16 april 2005 Workshops. Voor wie? * Voor mensen die vastlopen en het even niet meer weten * Mensen die meer...