UITGAVE Kerkbode


nummer

41

datum

7-NOV-2003THEMA
Samenspreking CGK-GKV vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Inleiding
De nummers in november willen we wijden aan de samensprekingen tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het is verheugend dat tussen veel kerken uit bei...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Gedeelde eenheid…
opdat zij allen één zijn, gelijk U Vader in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ons zijn’. Johannes 17:21......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Klaar? Over! Het toelatings-, lidmaatschaps- en benoemingsbeleid op de gereformeerde scholen.
In veel plaatsen over het hele land komen leden van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) en de christelijke gereformeerde kerken (CGK) tot gezamenlijke activiteiten. Deze toenadering op pla...
Search document IconText Icon - lezen - SAMENSPREKINGEN CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN (CGK) EN GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT (GKV): EEN OVERZICHT
BOMEN EN BOS In het kader van onze themanummers over de samensprekingen lijkt het goed om iets van een overzicht te geven van wat er op synode-nivo in de afgelopen decennia gebeurd is....
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Van broekriem naar Dankdag
In het blad Confessioneel geeft Pieter Siebens (bestuurslid Christelijk ecologisch netwerk, Een samenwerkingsverband van 18 organisaties dat zich inzet voor ecologische duurzaamheid) een ‘spiegel van waarden’ door. Het is goed om eens in die spiegel te kijken. Ná dankdag. Deze ‘spiegel van waarden’ werd onlangs aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer gestuurd.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Moet de kerk anders georganiseerd worden?
Het staat op de omslag van het programmablad van de EO: de tijd van synodes is voorbij. In een lang interview met de godsdienstsocioloog G.Dekker wordt dat uitgewerkt. De grote protestantse kerke...
Search document Icon - lezen -
Schiermonnikoog – Wij proberen rond de kerstdagen samenkomsten op Schiermonnikoog te houden. Daarom zoeken wij voorgangers voor zondag 21 dec. 10.00 uur en 19.00 uur en eerste kerstdag, d...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Banned Icon
Bijzonder dienst Ferwert – D.V. zondag 9 november wordt er in de middagdienst van 14.00 uur een Friestalige dienst gehouden. Voorganger in deze dienst is Ds. S. Cnossen. Plaats: Mor...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconOPROEP
Namens de samenroepende kerk van Uithuizermeeden worden de classiskerken opgeroepen voor de op dinsdag 9 december2003 te houden classisvergadering. De vergadering wordt gehouden in de Gereformeer...
Banned IconPersverslag van de classis Hoogeveen van 11 september 2003, in voortgezette zitting bijeen op 9 oktober 2003.
De classis vergaderde opnieuw in Meppel, onder presidium van ds. P.G. Boon, met ds. P.H. van der Laan als scriba en ds. F.J. Bijzet als assessor. Nadat vastgesteld was dat alle kerken wettig vert...
Banned Icon
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Schildwolde, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op...
Banned Icon
Voortgezette zittingen Classis Groningen De classis Groningen heeft op 30 oktober j.l. haar vergadering gehouden.Omdat niet alle agenda punten afgewerkt konden worden is besloten om twee vo...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Bijzonder concert in de Jacobuskerk
Zeerijp - Op zaterdag 8 november wordt er weer een bijzonder concert georganiseerd door de concertcommissie Jacobuskerk Zeerijp. Naast organist Pieter Pilon hebben we het projectkoor Vocaa...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Stadskanaal – Orgelconcert op vrijdag 14 november 2003 in de Kandelaarkerk, Navolaan 28, Stadskaanaal, door Lukas Jan Schoonbeek. Aanvang: 20.00 uur. Programma: 1. Preludium en Fuga in d,...
Banned Icon
Schildwolde - Praiseband VUUR!!! 8 nov. aanvang 20.00 uur in de Kandelaar Hoofdweg 34,Schildwolde Kaarten € 3,=(tot 12jr. € 2,=) Res. 0598421050, 0598432033 klaas.jose.scholtens@wanad...
Search document Icon - lezen -
Schildwolde - Ds. Joseph Ben Zvi van de Bat Tsion Gemeente in Jerusalem spreekt over: ‘De centrale betekenis van het Pascha in het christelijk geloof’. Dinsdag 18 november a.s. om 19....
Search document Icon - lezen -
Ureterp - Op vrijdag 14 november a.s. hoopt het Ger.Gem.Zangkoor Gloria Deo het zestig-jarig jubileum te vieren. Het belooft een fijne avond te worden Medewerking wordt verleend door: E...
Banned Icon
Zondagavondzang Hoogkerk. Op D.V. zondag 9 november 2003 gaan wij weer met elkaar zingen. Dankbaar voor de grote opkomst van de vorige keer, nodigen wij u ook nu weer uit samen met ons te komen...
Banned Icon
Uitnodiging Diakenen, belangstellenden en leden van de provinciale werkgroepen voor cha: coördinatie hulpverlening asielzoekers, worden allen hartelijk uitgenodigd voor een vergadering op 12 no...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Nieuwe publicatie over Huwelijk en Echtscheiding
Vandaag verschijnt het boekje: Echtscheiding en hertrouwen? Aanzet tot een nieuwe benadering van echtscheiding, tucht en hertrouwen. Dit boekje is een populaire versie van het deputatenrapport Huwelijk en Echtscheiding en heeft als doel de bezinning van kerkenraden en het gesprek binnen de gemeente op dit punt te ondersteunen ......
Banned Icon
Beste zangers en zangeressen, In Groningen - Oost hebben wij al 20 jaar een enthousiast koor: Menorah. Menorah is een gereformeerd gemengd koor met ongeveer 25 leden. We zingen onder de enthousia...
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - Christus’ liefde voor Amsterdam
Ds. Remmelt Meijer wordt gemeentestichter......