UITGAVE Kerkbode


nummer

1

datum

7-JAN-2005THEMA
Vooruitblik op de Generale Synode vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - De Generale Synode van Amersfoort 2005 - A. Bas
Als God het geeft, zal op 12 maart 2005 in Amersfoort de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland van start gaan. Maar wat is nu eigenlijk precies een synode? En wat mag een synode? Wie zijn oor te luisteren legt, komt soms kritische vragen tegen. Wie geeft een synode het recht om ons als gemeente de wet voor te schrijven? Of ons allerlei quota op te leggen? Op die vragen willen we middels dit artikel een antwoord proberen te geven. ......
Search document Icon - lezen - Moslims - op een afstand of heel dichtbij? - L.E. Leeftink
In de nieuwe serie ´Onderweg met moslims´ is het eerste deel uitgekomen. In drie opstellen wordt beschreven hoe moslims en christenen omgaan met macht, relaties en de positie van de vrouw. Het...
Search document Icon - lezen - Onderweg met moslims - L.E. leeftink/L.W. de Graaff -een nieuwe serie-
Hoe bepaal je als christen je houding tegenover moslims? Wat is vanuit het geloof in Jezus Christus je visie op de islam? De Stichting ´Evangelie & Moslims´ is al jaren aktief in het toerusten...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Water - J.H. Kuiper
Waar moet het in dit artikeltje anders over gaan dan over het verwoestende water in Zuid-Oost-Azië? Daar voltrok zich een ramp van onvoorstelbare omvang. Elk nieuw nieuwsbulletin moet het geschatte aantal slachtoffers naar boven bijstellen. En dan gaat het alleen nog maar om de directe slachtoffers van het water zelf. Wat er nog achter weg komt, wordt in de loop van de tijd pas duidelijk. Gelukkig worden de door diverse regeringen toegezegde bedragen voor hulpverlening ook telkens naar boven bij......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Ameland
Ook dit jaar gaat de Commissie-Ameland van de Geref.Kerk van Blija-Holwerd D.V. vanaf Goede Vrijdag 25 maart 2005 tot en met zondag 30 oktober 2005 zondagse samenkomsten organiseren in twee plaat...
Search document Icon - lezen -
Smilde- Ds. H.J.C.C.J. Wilschut heeft het beroep van de Geref. Kerk Vrijg. te Smilde aangenomen....
Search document Icon - lezen -
Informatie over diensten Sneek – De 1e morgendienst gaat uit van de CGK De 2e morgendienst gaat uit van GKV en de middagdiensten zijn gecombineerde diensten. Diensten in de Willemstr...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Aan de diakenen van de classis Warfum.
De classicale diaconale commissie nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse classis vergadering. Deze vergadering zal D.V. op donderdag 13 januari a.s worden gehouden in de gereformeerde ke...
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam Kort verslag van de vergadering gehouden op donderdag 9 december 2004 in de kerk van Delfzijl.
Namens de samenroepende kerk van Appingedam wordt de vergadering geopend met Schriftlezing en gebed. De afgevaardigden worden welkom geheten. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Van een dri...
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Verslag van de vergadering in 2e zitting bijeen op 25 november 2004......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwarden, te houden D.V. op woensdag 19 januari 2005, aanvang 20.00 uur, in “De Morgenster”, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden......
Search document Icon - lezen - Classis Stadskanaal.
Kort verslag van de vergadering gehouden op 11 november en 6 december 2005. ......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Assen
Aan de kerkenraden van de classis Assen van de Gereformeerde Kerken in Nederland, ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door Martin Mans
Grootegast - Op 14 januari 2005zal D.V. Martin Mans een orgelconcert geven in “De Morgenster” Weegbree 9 te Grootegast. Het programma bestaat uit improvisaties geestelijke liederen...
Search document Icon - lezen - Traditioneel Nieuwjaarsconcert door Harm Hoeve
Hasselt - Opzaterdag, 8 januari,geeft Harm Hoeve zijn traditionele nieuwjaarsconcert op het orgel van de Grote Kerk in Hasselt. De orgelbespeling begint om 20.00 uur. Het prog...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Subsidie voor conservering Vrijmakingbrochures
Het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) en de Bibliotheek van de Theologische Universiteit (Broederweg) hebben subsidie toegekend gekregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de conservering van hun collectie Vrijmakingbrochures. Dit in het kader van het landelijk programma Metamorfoze, dat de conservering beoogt van kwetsbaar bibliotheek- en archiefmateriaal uit de periode 1840-1950. ......
Search document Icon - lezen - Theologische Universiteit belegt regio-bijeenkomsten over toekomst van de TU
In 2004 heeft de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) haar honderdvijftigste verjaardag gevierd met verschillende festiviteiten in Kampen. In aansluiting daarop bel...
Search document Icon - lezen - Voorstel aan GS: vraag om jaarlijkse rijksbijdrage voor TU
mededelingen n.a.v. de vergaderingen van het Curatorium van de TU Kampen d.d. 11 en 25 november 2004. ......